تجاری سازی

تجاری سازی طرح های  فناور با ابزارهای حرفه ای

 


سرمایه‌گذاری

تامین سرمایه و همراهی کارآفرینان و شرکت‌های فناور در مسیر خلق ارزش جهت حضور در بازارهای فناوری


مراحل رشد طرح و خدمات شرکت

برای مشاهده بیوگرافی مراحل رشد طرح و خدمات شرکت می توانید بر روی دکمه زیر کلیک کنید

فرایند های توانمندسازی

برای مشاهده بیوگرافی فرایند های توانمندسازی می توانید بر روی دکمه زیر کلیک کنید

گام های توانمندسازی

برای مشاهده بیوگرافی گام های توانمندسازی می توانید بر روی دکمه زیر کلیک کنید

برخی از خدمات شرکت

تعداد قراردادهای راهبری پروژه ها

در بخش خدمات مدیریت سایت . توضیحات این خدمت یا عنوان آن را تکمیل کنید

تعداد طرح نظارت

در بخش خدمات مدیریت سایت . توضیحات این خدمت یا عنوان آن را تکمیل کنید

تعداد قراردادهای توانمندسازی

در بخش خدمات مدیریت سایت . توضیحات این خدمت یا عنوان آن را تکمیل کنید

تعداد طرح ارزیابی

در بخش خدمات مدیریت سایت . توضیحات این خدمت یا عنوان آن را تکمیل کنید