سرمایه گذاری

کمک به تیم‌ها و شرکت‌های کارآفرین از زمان ورود به بازار تا زمان تثبیت در بازار مربوطه،  گسترش و تسلط بر بازار منطقه با استفاده از شبکه مشاوران و شرکت‌های تخصصی زیر مجموعه شامل شتابدهنده‌های نوآوری، شرکت تخصصی مشاوره و مدیریت و صندوق‌های جسورانه بورسی

خدمات قابل ارائه در حوزه سرمایه‌گذاری:

 مشارکت مدنی در طرح ها و پروژه های شرکت های فناور (برای مشاهده بخش مشارکت مدنی کلیک کنید)
 شناسایی طرح‌، ایده‌ و فناوری‌های نوین به منظور سرمایه گذاری خطرپذیر (برای مشاهده بخش سرمایه گذاری خطر پذیر کلیک کنید)
 غربالگری و ارزیابی موشکافانه طرح‌های سرمایه‌گذاری
 ارزشگذاری طرح‌‍‌ها و شرکت‌های فناور نوپا (Startup)
 تعیین شاخص‌های کلیدی عملکرد طرح‌های سرمایه گذاری
 تشکیل سبد سرمایه‌گذاری در طرح‌های فناور  و شرکت‌های نوپا
 مدیریت، نظارت و راهبری تیم‌ها و طرح‌های فناورانه